As 1 - Het groenblauwe netwerk uitbreiden

Natuurgebaseerde oplossingen

Tegen 2030 worden 1.000 natuurgebaseerde oplossingen toegepast in stedelijke en voorstedelijke gebieden om in het bijzonder het waterbeheer, de bodemdegradatie en klimaatadaptatie en -mitigatie aan te pakken.

Deze doelstelling wil uitdagingen aanpakken m.b.t. klimaatadaptatie en -mitigatie, waterbeheer en bodemdegradatie in steden door natuurgebaseerde oplossingen te gebruiken en hierdoor het stedelijke en voorstedelijke groenblauwe netwerk te versterken.

Natuurgebaseerde oplossingen herstellen natuurlijke en gewijzigde ecosystemen in hun biodiversiteitswaarde en spelen in op maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering en natuurrampen. Vooral stedelijke en voorstedelijke gebieden zullen het zwaar te verduren krijgen door de klimaatverandering, gezien de sterke impact van hittegolven, waterschaarste, overstromingen, luchtverontreiniging, enz. De specifieke toepassing van natuurgebaseerde oplossingen in stedelijke en voorstedelijke gebieden zal de biodiversiteit in de stad ondersteunen, tegelijk op een aantal van die uitdagingen inspelen en de veerkracht van de steden en het welzijn van hun inwoners verbeteren. Zulke acties zullen ook bijdragen tot doelstellingen m.b.t. klimaatadaptatie en -mitigatie, waterbeheer, overstromingsregulatie, waterzuivering en -retentie, broeikasgasemissiereductie en luchtzuivering, meer koolstofopslagcapaciteit in de bodem, waterrijke gebieden en bossen, enz. en doelstellingen m.b.t. de volksgezondheid.

Wat moet er worden bereikt?

 • Herstel en instandhouding van de biodiversiteit
 • Herstel en verbetering van de connectiviteit van het ecologisch netwerk
 • Stedelijke en voorstedelijke gebieden (opnieuw) natuurlijk inrichten en er het betonoppervlak verminderen
 • Biodiversiteitsoverwegingen integreren in ruimtelijke ordening
 • Promoten dat de natuur wordt gebruikt om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken
 • Beter waterbeheer, bodemerosiebestrijding, betere klimaatadaptatie en -mitigatie
 • Zoveel mogelijk samenwerkingsverbanden creëren en samenwerkingsvoordelen optimaal benutten

Criteria die in de vrijwillige engagementen tot uiting moeten komen:

 • De natuur/natuurlijke processen gebruiken die de biodiversiteit bevorderen om de uitdagingen m.b.t. de klimaatverandering, het waterbeheer (inclusief overstromingsbeheer) en de bodemdegradatie aan te pakken
 • De specifieke ecologische en milieukwaliteiten van het gebied (bv. de topografie, het landschapstype, de plaatselijke flora en fauna, ...) respecteren en/of versterken
 • Die natuurlijke processen in het omliggende gebied en mileu integreren
 • Deze natuurlijke processen implementeren op een wijze die consistent is met andere acties die worden ondernomen om deze uitdagingen aan te pakken (bv. herstellen van plaatselijke plantensoorten in de omgeving van waterpartijen die zijn aangelegd om het waterbeheer te verbeteren, ...).
 • De ecologische connectiviteit tussen op de natuur gebaseerde oplossingen en omliggende natuurgebieden versterken

Voorbeeldprojecten "Natuurgebaseerde oplossingen"

Wil je je aansluiten bij dit engagement?

Ben jij ook klaar om in actie te komen?
Sluit je aan bij deze zaak en help ons ons doel te bereiken.
NL