Belgische Biodiversiteitsalliantie

Biodiversiteit beschermt ons wanneer ze wordt beschermd

Klaar om bij te dragen? Laten we samen actie ondernemen!

De "Belgian Biodiversity Alliance" is een nationaal initiatief voor biodiversiteit dat actoren uit alle sectoren wil samenbrengen: burgers, bedrijven, NGO’s overheden en financiële instellingen. Haar algemene doelstelling is het biodiversiteitsverlies tegengaan en de biodiversiteit herstellen in België en daarbuiten. Heel concreet, via vrijwillige engagementen.

De BBA wil in heel België een netwerk creëren dat actoren samenbrengt en initiatieven bundelt ter ondersteuning van de nationale, Europese en mondiale biodiversiteitsdoelstellingen, geheel volgens de visie om tegen 2050 in harmonie met de natuur te leven ten behoeve van mens en planeet. (Visie Verdrag van de Verenigde Naties inzake biologische diversiteit).

Lees meer

België is een dichtbevolkt en sterk verstedelijkt land met beperkte, versnipperde open ruimten tussen uitgestrekte stedelijke en dunbevolkte voorstedelijke gebieden. Ons land heeft ook een grote ecologische voetafdruk door zijn specifieke productie- en consumptiepatronen en hoge in-, uit- en doorvoervolumes. Om de bijdrage tot de biodiversiteitsdoelstellingen zowel in België als daarbuiten te optimaliseren, legt de BBA de focus op twee krachtlijnen om de Belgische uitdagingen aan te pakken.

2 assen - 10 doelstellingen

De engagementen zijn gestructureerd rond een reeks van tien doelstellingen die de belangrijkste kwesties inzake biodiversiteit in België weerspiegelen.

Voor elk van deze twee assen werden vijf gekwantificeerde doelstellingen ontwikkeld. Ze vormen een ambitieus maar realistisch kader, gebaseerd op bestaande doelstellingen op nationaal en Europees niveau.

Voor elk van de doelstellingen worden criteria aangereikt om de verbintenissen te valideren en op te volgen.

AS 1

Het groenblauwe netwerk in, rond en tussen steden uitbreiden om de biodiversiteit te verbeteren.

België is een sterk verstedelijkt land, wat leidt tot versnippering van groene en blauwe open ruimten in, binnen en tussen stedelijke en voorstedelijke gebieden. Dit heeft gevolgen voor de omgeving: diersoorten die geen toegang hebben tot een voeder- of nestplaats, migratieroutes die worden afgesneden, oppervlakte van natuurlijke habitats die afnemen, enz. De uitbreiding van het groenblauwe netwerk in België zal concrete ecologische en sociaaleconomische oplossingen bieden, met name op het gebied van klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, waterbeheer, bodemerosie en luchtverontreiniging.

Stedelijke en voorstedelijke gebieden

Gebouwen en infrastructuren

Bed & breakfasts voor wilde bestuivers

Natuurgebaseerde oplossingen

Ecologische connectiviteit

AS 2

De Belgische productie en consumptie meer biodiversiteitsvriendelijk maken

België heeft een grote ecologische voetafdruk en zet de biodiversiteit sterk onder druk. Dat komt door zijn dichte bevolking, zijn specifieke productie- en consumptiepatronen en zijn grote import-, export- en transitvolumes. Deze productie- en consumptiepatronen hebben negatieve gevolgen op Belgisch grondgebied maar ook in het buitenland, aangezien België een grote invoerder is van grondstoffen en producten. Dit leidt tot verlies, versnippering en degradatie van natuurlijke habitats en ecosystemen, zoals bossen, savannen, wetlands, mangroven en rivieren. Om duurzaamheid en veerkracht van verschillende economische sectoren te bereiken, is het noodzakelijk om de Belgische consumptie- en productiepatronen te veranderen. Het is ook van cruciaal belang rekening te houden met de gevolgen voor de biodiversiteit. Deze verschuiving zal de biodiversiteit in België en daarbuiten ten goede komen en versterken.

Gewassen en dierlijke producten

Primaire productiegebieden

Ingevoerde primaire grondstoffen

Voedseloverschotten

Financiële stromen

Klaar om actie te ondernemen?

Laten we samen onze doelen bereiken!

Partners

Embuild Vlaanderen Logo

Universiteit Hasselt

Embuild Vlaanderen Logo

Jane Goodall Institute Belgium

Embuild Vlaanderen Logo

Leefmilieu Brussel - Bruxelles Environnement

Embuild Vlaanderen Logo

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement

Embuild Vlaanderen Logo

Regionale Landschappen

Embuild Vlaanderen Logo

Agentschap Natuur en Bos

Embuild Vlaanderen Logo

Instituut Natuur-en Bosonderzoek

Embuild Vlaanderen Logo

Vlaams Bijeninstituut

Embuild Vlaanderen Logo

De Bosgroepen

Be Biodiversity Logo

Belgian Biodiversity Platform

Embuild Vlaanderen Logo

The Shift

Embuild Vlaanderen Logo

Vlaamse Landmaatschappij

NL