Dim hou e Fm C6 Ue GZIA unsplash 1

Belgian Biodiversity Alliance

Biodiversiteit beschermt ons wanneer ze wordt beschermd

Klaar om bij te dragen? Laten we samen actie ondernemen!

De "Belgian Biodiversity Alliance" is een nationaal initiatief voor biodiversiteit dat actoren uit alle sectoren wil samenbrengen: burgers, bedrijven, NGO’s overheden en financiële instellingen. Haar algemene doelstelling is het biodiversiteitsverlies tegengaan en de biodiversiteit herstellen in België en daarbuiten. Heel concreet, via vrijwillige engagementen.

De BBA wil in heel België een netwerk creëren dat actoren samenbrengt en initiatieven bundelt ter ondersteuning van de nationale, Europese en mondiale biodiversiteitsdoelstellingen, geheel volgens de visie om tegen 2050 in harmonie met de natuur te leven ten behoeve van mens en planeet. (Visie Verdrag van de Verenigde Naties inzake biologische diversiteit)

België is een dichtbevolkt en sterk verstedelijkt land met beperkte, versnipperde open ruimten tussen uitgestrekte stedelijke en dunbevolkte voorstedelijke gebieden. Ons land heeft ook een grote ecologische voetafdruk door zijn specifieke productie- en consumptiepatronen en hoge in-, uit- en doorvoervolumes. Om de bijdrage tot de biodiversiteitsdoelstellingen zowel in België als daarbuiten te optimaliseren, legt de BBA de focus op twee krachtlijnen om de Belgische uitdagingen aan te pakken.

2 assen - 10 doelstellingen

Het groenblauwe netwerk in, rond en tussen steden uitbreiden om de biodiversiteit te verbeteren

België is een sterk verstedelijkt land, wat leidt tot versnippering van groene en blauwe open ruimten in, binnen en tussen stedelijke en voorstedelijke gebieden. Dit heeft gevolgen voor de omgeving: diersoorten die geen toegang hebben tot een voeder- of nestplaats, migratieroutes die worden afgesneden, oppervlakte van natuurlijke habitats die afnemen, enz. De uitbreiding van het groenblauwe netwerk in België zal concrete ecologische en sociaaleconomische oplossingen bieden, met name op het gebied van klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, waterbeheer, bodemerosie en luchtverontreiniging.

De Belgische productie en consumptie meer biodiversiteitsvriendelijk maken

België heeft een grote ecologische voetafdruk en zet de biodiversiteit sterk onder druk. Dat komt door zijn dichte bevolking, zijn specifieke productie- en consumptiepatronen en zijn grote import-, export- en transitvolumes. Deze productie- en consumptiepatronen hebben negatieve gevolgen op Belgisch grondgebied maar ook in het buitenland, aangezien België een grote invoerder is van grondstoffen en producten. Dit leidt tot verlies, versnippering en degradatie van natuurlijke habitats en ecosystemen, zoals bossen, savannen, wetlands, mangroven en rivieren. Om duurzaamheid en veerkracht van verschillende economische sectoren te bereiken, is het noodzakelijk om de Belgische consumptie- en productiepatronen te veranderen. Het is ook van cruciaal belang rekening te houden met de gevolgen voor de biodiversiteit. Deze verschuiving zal de biodiversiteit in België en daarbuiten ten goede komen en versterken.

Harchies rn1gjpg 1
15 Vrijwillige engagementen

Ben jij ook klaar om in actie te komen?

Doe mee en laten we samen onze doelen bereiken!

Doe mee

Voorbeeldprojecten

Stedelijke en voorstedelijke gebieden

Project

Wolvenberg is het enige erkende natuurreservaat binnen de Antwerpse Ring (R1). Naast de natuurwaarden die er op die manier ontstaan, sluit dit natuurreservaat aan bij het (vooral floristisch) natuurwaardevolle bermenlandschap van de Antwerpse Ring en maakt het dus deel uit van een ecologische verbinding tussen de natuurzones rond Antwerpen.

Bekijk verhaal
Stedelijke en voorstedelijke gebieden

Wetlands4Cities

Wetlands4Cities is een project van Natuurpunt in samenwerking met Ecover. Het project wil 5 stedelijke wetlands in Vlaanderen realiseren en opwaarderen als hotspots voor biodiversiteit en als natuurlijke klimaatbuffers.

Bekijk verhaal
Gebouwen en infrastructuren

Kanaal

Kanaal is een transformatie van een voormalige industriële site in Wijnegem (een stokerij van sterke dranken) naar een mixed use woonproject waarbinnen verschillende woontypes aangevuld worden met kantoren, museale ruimten, werkplaatsen en een ondergrondse parking. De natuur is overal op het terrein geïntegreerd, op de daken van de gebouwen en de ondergrondse parkeergarage, tussen de gebouwen...

Bekijk verhaal
Financiële stromen

Forestbase

​Bij Forestbase streven we naar de bescherming van alle primaire regenwouden wereldwijd. Ontbossing is een crisis in grondgebruik die wordt gestuurd door financiële prikkels. Natuur is inherent verbonden met grond. Op grond staat overal een prijs. Dat betekent dat natuur in het financiële systeem vervat zit, maar slechts gedeeltelijk.

Bekijk verhaal
Nature-based solutions

Aquafin- Afstroming regenwater van dienstgebouwen duurzamer maken

Binnen het patrimonium van Aquafin bevinden zich ook heel wat dienstgebouwen. Deze dienen systematisch gerenoveerd te worden.

Met dit project wensen we ervoor te zorgen dat de waterhuishouding van deze te renoveren dienstgebouwen steeds kritisch bekeken wordt en er een kosten baten analyse wordt gemaakt waarin bekeken wordt of het opportuun is om met groen blauwe maatregelen zoals wadi’s infiltratiekommen, of infiltratie geulen het afstromend regenwater lokaal te infiltreren.

Bekijk verhaal
Nature-based solutions

AQUAFIN- Versterkenvandelokalebiodiversiteit

Aquafin heeft meer dan 200 waterzuiveringsinstallaties in Vlaanderen, al deze installaties worden sinds 2021 volledig biodivers ingericht en onderhouden. Het gaat om 400ha , om dit te kunnen realiseren hebben we een globale en uniforme aanpak gehanteerd.

Bekijk verhaal