As 1 - Biodiversiteitsvriendelijke productie en consumptie

Primaire productiegebieden

Tegen 2030 moet ten minste 500.000 ha voor primaire productie in België biodiversiteitsneutraal zijn

Primaire productie (landbouw, bosbouw, mijnbouw, energieproductie, enz.) heeft over het algemeen een ingrijpende, schadelijke impact op biodiversiteit, maar er bestaan praktijken die productiemethodes promoten die de biodiversiteit in stand houden. De druk van de Belgische primaire productie in verschillende sectoren verminderen, is essentieel om de veerkracht zeker te stellen en de uitdagingen waar onze samenleving voor staat, aan te gaan.

Tot nu toe heeft de primaire productie veelal geleid tot de vernietiging van natuurlijke habitats en broedplaatsen, versnippering van het ecologisch netwerk, niet-duurzaam land- en watergebruik, lucht-, water- en bodemverontreiniging, enz. Lokale primaire productie moet zich richten op de integratie van biodiversiteit in zijn praktijken met het oog op het behoud ervan, heropbouw van het ecologisch netwerk, bodembescherming, efficiënter land- en watergebruik, minder broeikasgasuitstoot, enz., en tegelijk kwaliteitsvolle producten leveren.

Wat moet er worden bereikt?

  • Duurzaam gebruik en instandhouding van biodiversiteit en haar componenten
  • Schadelijke impact op biodiversiteit van primaire productie verminderen
  • Biodiversiteitskwesties integreren in activiteiten m.b.t. primaire productie
  • Herstel en verbetering van de connectiviteit van het ecologisch netwerk

Criteria die in de vrijwillige engagementen tot uiting moeten komen:

  • Productiemethodes gebruiken die rekening houden met de biodiversiteit: vruchtwisseling/fruitbomen, mengen van gewassen, permanent plantendek, agroforestry/ecologie, beperkte grondbewerking, op de biodiversiteit gericht beheer, geen pesticiden of chemische producten, niet-chemische productie, biologische productie/mest, op de natuur gebaseerde oplossingen, herstel van de ecosystemen, herbebossing met gemengde en lokale soorten,…
  • De site zo inrichten dat de biodiversiteit wordt geïntegreerd en een speciale ruimte voor de biodiversiteit creëren (bv.: extra bloemperken, verminderde of geen grondbewerking/minder of niet maaien/minder of geen onderhoud in een bepaald gebied, insectenhotels herinrichting van mijnsites,...)
  • De specifieke ecologische en milieukwaliteiten van het gebied respecteren en/of verbeteren
  • Zo veel mogelijk "natuurlijkheid"/zo weinig mogelijk verandering van het oorspronkelijke landschap (landschap, kwaliteit van het water, van de bodem,...)
  • De bescherming van blauwe en groene gebieden bevorderen door de uitbreiding van het grondgebruik te beperken
  • Die praktijken in het omliggende milieu integreren (bv. de ecologische continuïteit bevorderen) om de negatieve impact ervan voor de grond te beperken.

Voorbeeldprojecten "Primaire productiegebieden"

Er zijn nog geen projecten voor deze doelstelling.

Aarzel niet om suggesties te doen.

Wil je je aansluiten bij dit engagement?

Ben jij ook klaar om in actie te komen?
Sluit je aan bij deze zaak en help ons ons doel te bereiken.
NL