As 1 - Biodiversiteitsvriendelijke productie en consumptie

Gewassen en dierlijke producten

Tegen 2030 moeten 8.000.000 ton/jaar gewassen en 3.500.000 ton/jaar dierlijke producten die beschikbaar zijn op de Belgische markt lokaal geproduceerd en ten minste biodiversiteitsneutraal zijn

De huidige productiepatronen in België, vooral in de landbouw en veeteelt, werden geïdentificeerd als belangrijke aandrijvers van biodiversiteitsverlies. De veeteelt heeft een hoge impact op de biodiversiteit, in België (bv. stikstof) en in het buitenland (bv. import van veevoeder). Een mogelijke optie om België minder afhankelijk te maken van import, en zo ook de voetafdruk te verlagen, is inzetten op meer lokale productie - gewassen, veeteelt, tuinbouw, visserij, ... Dit zou echter ook schadelijk kunnen zijn voor de biodiversiteit als het om intensieve vormen gaat, zonder aandacht voor de uitstoot, omschakeling van het areaal, impact op de biodiversiteit, bodem, water, ecosystemen en seizoenen.

Productiepraktijken die de biodiversiteit helpen in stand houden zijn: bodembiodiversiteit en -vruchtbaarheid, klimaatadaptatie en -mitigatie, neutraliteit inzake bodemdegradatie en een lagere ecologische voetafdruk in het buitenland. Deze praktijken zijn mogelijk op lokaal niveau ter promotie en herwaardering van de kwaliteitsvolle, lokale productie van seizoensproducten.

De ontwikkeling van kwaliteitsvolle food belts (lokale voedselproductie) rond stedelijke en voorstedelijke gebieden is afhankelijk van een kritieke populatie die de vraag voor lokale seizoensproducten ondersteunt, wat op zijn beurt de vraag naar duurzame en biodiversiteitsvriendelijke landbouw aanzwengelt. Dit zou een aantal ecologische en socio-economische voordelen bieden: gezondere en kwaliteitsvollere producten en voedingspatronen, gericht op de korte keten, lokale groene jobs, eerlijke ondersteuning van lokale producenten, goedkopere producten door minder tussenpersonen, meer lokale seizoenproductie en -consumptie, en meer open ruimten voor de natuur.

Wat moet er worden bereikt?

 • Duurzaam gebruik en instandhouding van biodiversiteit en haar componenten
 • De schadelijke impact van veeteelt- en landbouwpraktijken beperken
 • Biodiversiteitskwesties integreren in veeteelt- en landbouwpraktijken
 • Lokale seizoensproductie en korte bevoorradingsketens promoten
 • De beschikbaarheid van lokale seizoensproducten op de Belgische markt verbeteren

Criteria die in de vrijwillige engagementen tot uiting moeten komen:

 • De natuurlijke productieseizoenen respecteren: geen verwarmde en/of grootschalige serres; de natuurlijke voortplantings-, melk- en groeicycli volgen...
 • Lokale en korte productie- en toeleveringsketens bevorderen, met zo weinig mogelijk invoer
 • Productiemethodes gebruiken die rekening houden met de biodiversiteit: vruchtwisseling/fruitbomen, mengen van gewassen, agroforestry/ecologie, geen pesticiden of chemische producten, doordachte/biologische productie, op de natuur gebaseerde oplossingen,...
 • De site zo inrichten dat de biodiversiteit wordt geïntegreerd en een speciale ruimte voor de biodiversiteit creëren (bv. extra bloemperken, permanent plantendek, geen grondbewerking/niet maaien/geen onderhoud in specifieke gebieden, insectenhotels, ...).
 • De specifieke ecologische en milieukwaliteiten van het gebied respecteren en/of verbeteren
 • Zo veel mogelijk "natuurlijkheid"/zo weinig mogelijk verandering van het oorspronkelijke landschap (landschap, kwaliteit van het water, van de bodem,...)
 • De bescherming van blauwe en groene gebieden bevorderen door de uitbreiding van het grondgebruik te beperken (bv. landbouw op daken, eco-weiden, ...).
 • Die praktijken in het omliggende milieu integreren (bv. de ecologische continuïteit bevorderen) om de negatieve impact ervan voor de grond te beperken.

Voorbeeldprojecten "Gewassen en dierlijke producten"

Er zijn nog geen projecten voor deze doelstelling.

Aarzel niet om suggesties te doen.

Wil je je aansluiten bij dit engagement?

Ben jij ook klaar om in actie te komen?
Sluit je aan bij deze zaak en help ons ons doel te bereiken.
NL