Ecostrades

Creëren van natuurlijke corridors doorheen het landschap.

Ecostrades vzw

Commencé en : 2024

Projet par : Ecostrades vzw

Commencé en : 2024

Project

Ecostrades vzw is een collectief van een groep gepassioneerde individuen die hun roeping gevonden hebben om natuurbeheer in publieke ruimten in Vlaanderen aan te pakken. We zijn specifiek gericht op het creëren van corridors door het aanspreken van beheerders van spoorwegbermen en met hen in dialoog te gaan. Het einddoel van de VZW is ecologisch beheer op alle spoorwegbermen en naastgelegen gebieden in Vlaanderen. Onze expertise en ons enthousiasme waren de drijfveren om onze schouders mee onder de oprichting van de vzw te zetten en om bermbeheerders te overtuigen om een extensief beheer toe te laten dat de lokale biodiversiteit bevordert.

Site du projet

Vlaanderen

Contribution(s)

Coût du projet

Participant(s)

Ecostrades vzw verbindt en vormt een netwerk van lokale en bovenlokale actoren, eigenaren en beheerders, dat de lokale projecten ondersteunt, faciliteert en erover communiceert.Wij werken voornamelijk met partners: - Lokale organisaties en verenigingen - Kennisinstellingen - Overheden op lokaal, provinciaal, regionaal en federaal niveau - Bedrijven - Buurtgroepen - Buitenlandse organisaties (uit Duitsland en uit Nederland)

How are the criteria met?

Ecological connectivity

- Geen gebruik van chemicaliën: dit is belangrijk om de biodiversiteit van inheemse planten, insecten, vogels en zoogdieren in het landschap te behouden, maar ook om vervuiling van waterlopen te voorkomen. - Op basis van het vooronderzoek waarin de huidige toestand van de bodem wordt bekeken, wordt gekozen voor spontane opkomst van inheemse plantensoorten of wordt het aanplanten van enkele inheemse plantensoorten aanbevolen als dit ecologische waarde toevoegt aan de corridor. - Door goed beheer worden bestaande natuurlijke structuren behouden of hersteld. - Op basis van achtergrondanalyse en veldwaarnemingen wordt elk plan geoptimaliseerd voor de omgeving waarin de corridor zich bevindt om de waarde ervan te maximaliseren. Zo wordt de aanwezigheid van inheemse planten bevorderd, wat zorgt voor een grotere voedselvoorziening voor bijen, wespen, vlinders, vogels, zoogdieren,...
Initiatives éventuelles à laquelle le projet participe :
Le projet ne fait partie d'aucune initiative existante.

Maintenance à long terme

Om de functie van de corridor in stand te houden is ecologisch beheer nodig. Hiertoe wordt een beheerplan ontwikkeld dat eenvoudig te implementeren is en jaarlijks wordt gemonitord. Op deze manier kan het management indien nodig worden bijgestuurd.

Benefits

- We bevorderen de biodiversiteit via ecologisch beheer: er zijn veel dier- en plantensoorten, die langs lijninfrastructuren kunnen leven en bewegen. We proberen hun leefgebied te herstellen, te beschermen en te verspreiden door connectiviteit met andere groenblauwe zones. - Onze projecten bieden ook de natuur waar de omliggende bewoners van kunnen genieten. Een gezonde natuur helpt bij waterbeheer, luchtkwaliteit, klimaatmitigatie, enz... Dit zijn fundamentele ecosysteemdiensten die we promoten dankzij ons biodiversiteitsvriendelijke beheer. - Bovendien biedt ons initiatief natuurervaringen voor jong en oud op locaties waar dit niet het geval is. evident. In het onderwijs is het belangrijk om kinderen gevoel voor de natuur te geven; de huidige kennis is over het algemeen laag, waardoor een ecologische mentaliteit achterblijft. Het opleiden van kinderen en volwassenen is net zo belangrijk als het toepassen van ecologisch beheer, omdat dit het bewustzijn van de menselijke impact op de natuur kan vergroten.

Other projects linked to the objective "Ecological connectivity"

EN