Natuurboerderij het Bolhuis

Natuurboerderij het Bolhuis is een biologische veehouderij die nauw samenwerkt met de natuurbeheerders Natuurpunt en Agentschap voor Natuur en Bos
Développer le réseau bleu-vert, Production et consommation net-positive pour la biodiversité

Stad : Kempen

Regio : Flanders

Project van : Bolhuis

Aangesloten op : Okt 2022

Het project

Natuurboerderij het Bolhuis is een biologische veehouderij die nauw samenwerkt met de natuurbeheerders Natuurpunt en Agentschap voor Natuur en Bos bij het beheer van 150 ha valleigebieden, natuurlijke graslanden, heide en bos.

Het Bolhuis houdt zeldzame oude lokale rassen: Kempisch roodbont runderen, Ardense Voskopschapen en Kempische geiten. Deze dieren grazen in de natuurgebieden. Het hooi uit de natuurgebieden dient als wintervoer.

Het landbouwbedrijf sluit alle kringlopen. Alle voer wordt zelf gewonnen, er wordt geen gebruik gemaakt van pesticiden of kunstmest of andere externe inputs. Het bedrijf werkt op dezelfde manier als de eeuwenoude Kempische heideboerderij met ‘outfields’ (de natuurgebieden waar de dieren grazen) die verschraald worden zodat op de aangerijkte ‘infields’ (de eigen landbouwgronden van het bedrijf met eiwitgewassen) gezond en krachtig voer voor het vee kan geteeld worden.

Wie is er bij betrokken?

Natuurpunt vzw (beheerteams van Dassenaarde, Catselt, Demerbroeken en Zammels Broek)
Agentschap Natuur en Bos (Vlaamse natuurreservaten Webbekoms Broek en Vallei van de Drie Beken)

Bijdrage aan de doelstelling "Gewassen en dierlijke producten"

Bolhuis zorgt voor een positieve impact op biodiversiteti door het kundig beheer van natuurreservaten zodat de natuurdoelen er bereikt worden: vochtige en droge heischrale graslanden, heide, dottergraslanden, kamgraslanden, glanshaverhooilanden, struisgraslanden, … met waterkruiskruid, heide- en moeraskartelblad, moeraswolfsklauw, blauwe knoop, brede orchis, … en leefgebied voor wintertaling, grote zilverreiger, roodborsttapuit, ingekorven vleermuis, zwarte ooievaar, grauwe klauwier, veldkrekel, hooibeestje, zompsprinkhaan, …

Bolhuis zorgt voor een positieve impact op klimaatmitigatie door het behoud van meer dan honderd ha permanente graslanden, er wordt extra koolstof in de bodem gebracht via eigen boerderijcompost van stalmest en natuurbeheerresten, kringlopen worden gesloten en er wordt geen kunstmest of krachtvoer gebruikt zodat er geen extra klimaatimpact is die hieraan normaal verbonden is.

Bolhuis sluit stikstof kringlopen en zorgt voor een jaarlijkse onttrekking van stikstof aan het milieu waardoor de natuurgebieden correct kunnen verschralen zodat de natuurdoelen er kunnen bereikt worden.

Bolhuis gebruikt geen pesticiden en gaat heel spaarzaam om met medicatie hierdoor is er geen chemische verontreiniging van de omgeving.

Bolhuis gaat uit van de natuurlijke waterhuishouding, er wordt niet gedraineerd of geïrrigeerd. Water krijgt kans om te infiltreren. De veehouderij heeft weinig water nodig buiten hetgeen natuurlijk aanwezig is in de gebieden.

Hoe worden de criteria van de doelstelling ingevuld?

  • Duurzaam gebruik en behoud van biodiversiteit en de componenten daarvan : Bolhuis beheert natuurgebieden waar topnatuur wordt gerealiseerd. Ook op de andere gronden van het bedrijf wordt natuurinclusief gewerkt zodat biodiversiteit minstens behouden of zelfs verbeterd wordt. Op deze gronden worden enkel kruidenrijke grasklavers geteeld zonder gebruik te maken van pesticiden of kunstmest.
  • Vermindering van de schadelijke gevolgen van landbouw- en landbouwpraktijken voor de biodiversiteit: het bedrijf sluit de stofkringlopen binnen de eigen gronden, er worden geen pesticiden, kunstmest, GGO’s, … gebruikt. Er wordt spaarzaam omgesprongen met ontwormingsmiddelen en veterinaire medicatie. Er gebeurt geen negatieve landgebruiksverandering: gronden met natuurwaarden blijven behouden en er worden zelfs extra gronden met natuurwaarden ontwikkeld.
  • Integratie van biodiversiteitsoverwegingen in landbouw- en landbouwpraktijken: door de samenwerking met de natuurbeheerders gebeurt de begrazing en het maaien in de natuurgebieden in eerste instantie in functie van de natuurdoelen. Op de andere gronden van het bedrijf worden biodiversiteitsoverwegingen meegenomen door het voorzien van extra bloeiende kruiden in de grasklaverlanden, aanplanten van hagen en houtkanten, geen gebruik van schadelijke stoffen voor de natuur, een bemesting in evenwicht met de omgeving, …
  • Bevordering van lokale seizoensgebonden productie en korte voorzieningsketens : Het Bolhuis verkoopt het vlees van de runderen en schapen die grazen in de natuurgebieden op het bedrijf zelf of via de Buurderij van Diest. Het bedrijf biedt ook biologische groentenpakketten aan met seizoensgroenten van lokale bioboeren.
  • Grotere beschikbaarheid van lokale seizoensproducten op de Belgische markt

Dankzij het Bolhuis is er een plek extra waar consumenten terecht kunnen voor natuur-, milieu- en klimaatvriendelijk vlees en seizoensgroenten

Meer weten:
Het Bolhuis beheert 150 hectare natuurgebied.
Het Bolhuis verwijdert jaarlijks meer dan 300 kg stikstof uit het milieu.

Voordelen

​Voordeel 1:
Natuurbeheerders hebben een betrouwbare partner om op een goedkope wijze de natuurdoelen te realiseren in hun natuurgebieden

​Voordeel 2:
Er is geen negatieve milieuimpact door de grondgebonden veehouderij, gesloten kringlopen, de netto afvoer van stikstof, geen gebruik van kunstmest of pesticiden, spaarzaam watergebruik, …

​Voordeel 3:
De kruidenrijke grasklaverlanden hebben een economische meerwaarde (goedkope bron van eiwitten voor het vee) maar zorgen ook voor een positieve biodiversiteitsbijdrage: bodembiodiversiteit, attractief voor insecten, kleine vogels en zoogdieren maar ook voor predatoren als uilen, ooievaar, buizerd, wespendief, …

​Voordeel 4:
Bezoekers kunnen op het Bolhuis de natuur en het boerenleven komen meemaken via het toeristisch aanbod van het bedrijf

​Voordeel 5:
Via bijdragen aan onderzoek en onderwijs komen tientallen onderzoekers en honderden studenten in contact met natuurinclusieve, agro-ecologische, kringlooplandbouw.

Andere projecten in verband met de doelstelling "Gewassen en dierlijke producten"

Panneaux solaire et biodiversité

Zonnepanelen en biodiversiteit

Aquafin is een grootverbruiker wat elektriciteit betreft en heeft enkele jaren geleden de keuze gemaakt om enkel nog groene en duurzame elektriciteit te verbruiken.

Lees meer
Verdurisation des pompes à eau

Vergroening pompstations

Ons doel is om minder beton te gebruiken. Minder bestrating betekent meer infiltratie en een vermindering van het opwarmingseffect.

Lees meer
NL